Personvernerklæring for privatlease.no

Her finner du også informasjon om cookiene vi benytter på våre nettsider.

Personvernerklæring for Privatlease.no AS (heretter kalt Privatlease)

Som kunde av Privatlease skal du føle deg trygg på at vi behandler dine opplysninger i henhold til loven, og på en slik måte at du vet hva vi behandler, hvorfor vi behandler og eventuelt hvorfor opplysningene deles med andre. Dersom du er usikker kan du når som helst kontakte oss angående dine personopplysninger.

Vi vil nedenfor gi generell informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig:

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg er Privatlease ved administrerende direktør. Kontaktinformasjonen til Privatlease er:

Adresse:                             Slemdalsveien 70B, 0370 Oslo

E-post:                                post@privatlease.no

Telefon:                              21 04 21 30

Organisasjonsnummer.:    891 878 702

Regulering av selskapets behandling av personopplysninger.

Privatlease er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen General Data Protection Regulation 2016/679 ved sin behandling av personopplysninger.

Vi vil i hovedsak innhente personopplysningene som registreres direkte fra deg som kunde. Ved innsamling av opplysninger fra tredjeparter vil du bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at du allerede kjenner til den informasjon varselet vil inneholde.

Dersom Privatlease ønsker å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, skal vi først informere deg om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til. Vi vil i slike tilfeller innhente ditt samtykke til behandlingen av personopplysninger.

Kategorier av personopplysninger Privatlease behandler.

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

  • identifikasjonsinformasjon som navn, fødselsnummer og kopi av legitimasjon,
  • kontaktopplysninger som telefonnummer, adresse og e-postadresse,
  • opplysninger for å ivareta lovpålagte plikter som hvitvasking og rapportering til offentlige myndigheter

Hvor vi innhenter informasjonen fra:

Vi vil behandle personopplysninger du gir direkte til oss, eksempelvis i et søknadsskjema, ved besøk på vår nettside, ved henvendelser til vårt kundesenter eller andre deler av virksomheten.

Behandlingens formål /hvorfor behandler vi personopplysninger om deg

Formålet med vår behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon og gjennomføring av de avtalene vi har inngått med deg. Vi vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen pålegger eller gir oss adgang til slik behandling, eller kunden har samtykket til slik behandling. Eller dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en berettiget interesse for virksomheten. 

Utover dette behandles personopplysninger til følgende formål:

●      Kundeadministrasjon og gjennomføring av avtaleinngåelse

●       Markedsføring

●      Forebygging og avdekking av straffbare forhold

●       Sikkerhet

●       Utvikling av nye og eksisterende tjenester

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger om deg vil bli utlevert til offentlige myndigheter, herunder skattemyndigheter og politiet, samt andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Dersom lovgivningen tillater det og vår taushetsplikt ikke er til hinder, vil personopplysninger også kunne bli utlevert til banker og finansforetak samt samarbeidspartnere for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen. Ved søknad om leasing vil vi overføre dine opplysninger til vår samarbeidende banker og finansieringsselskap. Enkelte av opplysningene vil bli delt med samarbeidene bilforhandlere for å kunne iverksette bestilling og utlevering av bil. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering.

Bruk av databehandlere

Dersom Privatlease bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne, vil vi inngå avtaler med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og vårt krav til behandling av personopplysninger. Bruken av databehandlere er ikke å regne som en utlevering av personopplysninger.

Lagringstid

Privatlease vil slette eller anonymisere personopplysninger om deg når vi ikke lenger har et gyldig formål og behandlingsgrunnlag for å behandle opplysningene.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke og vi ikke har andre lovlige grunner til å oppbevare opplysningene

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg, slettes når avtalen er oppsagt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre vi da har andre lovlige grunner til å oppbevare opplysningene.

Dersom vi behandler personopplysninger for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eksempelvis lagringsplikten i bokføringsregelverket eller dokumentasjonsplikten i henhold til hvitvaskingsregelverket, så skal opplysningene slettes når forpliktelsen er oppfylt. Dette med mindre vi har andre lovlige grunner til å oppbevare opplysningene.

Personopplysninger som behandles for å ivareta en berettiget interesse for virksomheten skal slettes når det ikke lenger er mulig å dokumentere en berettiget interesse som må veie tyngre enn hensynet til den registrerte. Dette kan for eksempel være fordi behovet for opplysningene ikke lenger er like sterkt, eller fordi opplysningene etter en tid blir utdaterte.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du kan ved henvendelse til Privatlease kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om vår behandling av opplysningene.

Opplysningene skal gis skriftlig, og elektronisk dersom forespørselen er elektronisk. I visse tilfeller kan det stilles opp unntak fra retten til innsyn, dette er typisk der vi er lovpålagt taushetsplikt eller hvor det er påkrevd å hemmeligholde informasjonen av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger eller dersom opplysninger kun finnes i dokumenter utarbeidet for den interne saksforberedelse og unntak fra innsynsretten er nødvendig for å sikre en forsvarlig saksbehandling.

Videre har du rett til å få korrigert opplysninger, eksempelvis dersom vi har registrert feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg.

Du har også rett til å be om at opplysningene dine slettes, der hvor opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for eller hvor samtykke til behandlingen trekkes tilbake. Dette innebærer ikke plikt til å slette opplysningene dersom det fortsatt er behov for å behandle opplysningen for formålet. Tilsvarende gjelder dersom Privatlease fortsatt har behov for opplysningene for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Dersom du mener at opplysningene som behandles om deg ikke er riktige eller at behandlingen er ulovlig uten at du ønsker at opplysningene skal slettes, eller du har behov for opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav uten at du behøver opplysningene eller du har gjort innsigelser mot behandlingen av opplysningene, kan du også kreve at behandlingen av opplysningene begrenses

I de tilfeller hvor en behandling av dine personopplysninger er basert på vår berettigede interesse eller opplysningene benyttes for direkte markedsføring og profilering i forbindelse med slik markedsføring, har du rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen.

Til slutt har du, i visse tilfeller, krav på dataportabilitet. Det innebærer at du har krav på å få personopplysninger du har avgitt til oss utlevert i et enkelt, maskinlesbart format. Kravet gjelder hvor behandlingen er basert på samtykke eller avtale og hvor behandlingen av opplysningene er automatisert. Du kan også få disse opplysningene overført direkte til en annen behandlingsansvarlig der hvor dette er teknisk mulig

For å benytte deg av dine rettigheter så kan du sende oss en epost på post@privatlease.no eller ringe vårt sentralbordnummer. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

For å kunne besvare din henvendelse ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi kan besvare din henvendelse. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

Dersom du ønsker å trekke tilbake til ditt samtykke kan du enkelt sende oss en epost på post@privatlease.no eller via våre nettsider.

Sikkerhet ved behandlingen

Privatlease gjennom egnede tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak beskytter informasjonen om den registrerte mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang osv. 

Cookies

Mange nettbrukere er opptatt av personvern og bruk av «cookies» (eller informasjonskapsler) på internett. Cookies er små filer som brukes til å lagre informasjon om hvilke sider du har besøkt. Cookies kan ikke brukes til å “stjele” informasjon om deg eller datasystemet ditt.

Nettsiden til Privatlease bruker cookies for å huske preferansene dine. For eksempel så husker nettsiden hvilke sider du besøkte, slik at vi kan gjøre dem bedre og mer aktuelle neste gang.

Hvis du ikke ønsker cookies kan du velge dem bort under «Hjelp» eller «Internet options» i nettleseren din.

Hvordan vi bruker cookies

Vi bruker cookies for å gi deg bedre tjenester. Noen cookies er helt nødvendige for funksjonaliteten på nettsidene, mens andre blir brukt til å forbedre ytelsen og brukeropplevelsen.

Funksjonelle cookies brukes til å:

- tillate vår publiseringsløsning å fungere

- sørge for at nettsidene ser konsistente ut

- tilby live chat-støtte

Ytelsescookies brukes til å:

- forbedre ytelsen til nettsidene gjennom å laste sidene raskere

- forbedre brukeropplevelsen

Målrettede cookies brukes til å:

- sende informasjon til andre tjenester for å generere statistikk

- sende informasjon til andre tjenester for å tilpasse innhold på epost-utsendelser

- sende informasjon til andre tjenester for å tilpasse reklamen deres

Eksempler på bruk:

Cookies brukes til å gi deg bedre tjenester, for eksempel gjennom å:

- aktivere funksjonene til spesifikke tjenester som ikke vil fungere uten cookies

- aktivere en tjeneste som gjenkjenner enheten din, så du slipper å oppgi samme informasjon flere ganger

- måle hvor mange som bruker tjenestene, så vi kan gjøre dem enklere og raskere

- analysere data for å hjelpe oss å forstå hvordan du bruker tjenester på nettet, slik at vi kan forbedre dem

Hvis du ikke tillater oss å bruke cookies, vil visse funksjonene og nettsidene ikke fungere som de skal. Dersom du vil slette cookies som allerede er lagret på datamaskinen din, må du følge instruksjonene for nettleseren ved å klikke på «Hjelp» eller «Opsjoner» i menyen.

Ring oss på
21 04 21 30 21 04 21 30
For en uforpliktende prat

Adresse
Slemdalsveien 70 B
0370 Oslo
Faks: 21 04 27 40
891 878 702 MVA